രൂപയുടെ മൂല്യം ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ; വിദേശ നിക്ഷേപകർ വീണ്ടും കാര്യമായി നിക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങി

മുംബൈ: രൂപയുടെ മൂല്യം അഞ്ച് ആഴ്ചയിലെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലെത്തി.   രാജ്യത്തെ ഓഹരി, ഡെറ്റ് വിപണികളിൽ വിദേശ നിക്ഷേപകർ വീണ്ടും കാര്യമായി നിക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം വർധിപ്പിച്ചത്.  രാവിലെ 9.10ന് രൂപയുടെ മൂല്യം 0.36 ശതമാന...Read More

This is Rising!