സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം; ടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ ടയർ നിർമ്മാതാക്കളായ അപ്പോളോ ടയേഴ്‍സ്

കൊച്ചി: സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും വാഹനവിപണിയിലുണ്ടായ ഇടിവും അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു. വാഹന വിപണന മേഖലയിലുണ്ടാക്കിയ തിരിച്ചടിയെ തുടര്‍ന്ന് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് പ്രമുഖ ടയർ നിർമ്മാതാക്കളായ അപ്പോളോ ടയേഴ്‍സ്. കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വ...Read More

This is Rising!