നീറ്റില്‍ ഇളവ് : തീരുമാനം ഒന്പതിന്, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവേശനപരീക്ഷ അനുവദിക്കില്ല

മെഡിക്കല്‍, ഡെന്‍റല്‍ ബിരുദ കോഴ്സ് പ്രവേശനത്തിന് സ്വന്തമായ നിയമത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്തുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളെ ദേശീയ പൊതുപരീക്ഷയില്‍ (നീറ്റ്) നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ സുപ്രീം കോടതിയുടെ തീരുമാനം ഒന്പതിന്. സ്വകാ...Read More

This is Rising!