സ്കൂള്‍പരീക്ഷകള്‍ക്ക് ചോദ്യബാങ്ക് വരുന്നു

എസ്എസ്എല്‍സി പരീക്ഷയിലടക്കം ഓരോ വിഷയത്തിനും ചോദ്യ ബാങ്ക് തയ്യാറാക്കി സ്കൂള്‍ പരീക്ഷ സമഗ്രമായി പരിഷ്കരിക്കാന്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടപടി തുടങ്ങി.ഓരോ വിഷയത്തിനും 5000 മുതല്‍ 10000 വരെ ചോദ്യം തയ്യാറാക്കി ചോദ്യ ബാങ്ക് സൃഷ്ടിച്ച് അതില്‍നിന്ന് പൊതുപരീക...Read More

This is Rising!