ഡല്‍ഹി മെട്രോയില്‍ 3428 ഒഴിവ്

ഡല്‍ഹി മെട്രോ റെയില്‍ കോര്‍പറേഷനില്‍ വിവിധ തസ്തികകളില്‍ 3428 ഒഴിവുകള്‍ നികത്തുന്നു. എക്സിക്യൂട്ടിവ് വിഭാഗത്തില്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് മാനേജര്‍/ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ (14), അസിസ്റ്റന്‍റ് മാനേജര്‍/ എസ് ആന്‍ഡ് ടി (7), അസിസ്റ്റന്‍റ് മാനേജര്‍/ സിവില്‍ (5), അസിസ്റ്റന്...Read More

This is Rising!