മഹാരാജാവേ ഒരു മസാലദോശേം വടേം..

Balachandran.S.G. Kenniya ...എന്ന് എണീറ്റ് നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ തോന്നുംവണ്ണം വേഷഭൂഷാദികൾ അണിഞ്ഞ ഒരാളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന ടേബിളിൽ വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് വച്ചത്. സ്ഥലം - ചേർത്തല ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സ്റ്റാൻ്റിന് എതിർ വശത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ കോഫിഹൗസ്. കാലം- 19...Read More

This is Rising!